Zakládáme cestovní kancelář či cestovní agenturu

Líbí se vám podnikání v cestovním ruchu? Osobní cestovatelské a organizační zkušenosti můžete přetavit v zisk a zábavu založením vlastní cestovky. Cestovní kancelář ovšem není to samé co cestovní agentura. Jaký je v nich rozdíl?

Cestovní kancelář

Cestovní kancelář má právo pořádat a organizovat zájezdy, sestavovat vlastní zájezdy a kombinovat různé služby cestovního ruchu. 

Například rezervuje dopravu, ubytování, zajišťuje stravování a také průvodcovské služby. Prodává a rezervuje letenky, železniční a autobusové jízdenky včetně místenek a lodních lístků. A pokud je to potřeba, je schopna zajistit vízum do klientem vybrané destinace. Může fungovat také jako cestovní agentura a spolupracovat např. s dopravci nebo pořadateli kulturních, společenských a sportovních akcí.

Cestovní kancelář také může prodávat věci související s cestovním ruchem jako jsou vstupenky, mapy, plány, jízdní řády či průvodce.

Cestovní agentura

Cestovní agentura může vykonávat všechny aktivity již zmíněné u cestovní kanceláře kromě organizace vlastních zájezdů. Vlastní zájezdy agentura nesmí vytvářet ani je prodávat. Klient agentury musí vždy dostat informaci o tom, která cestovní kancelář jim vybraný zájezd zajišťuje a jaké podmínky nabízí.

Steve001 / Pixabay

Do činnosti cestovní agentury ještě spadá průvodcovská činnostdoprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při kterém je v jazyku který si klienti vyberou, poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země a s tím spojených aktivit (např. zajištění programu pro klienty nebo obstarání základních informací během cesty).

Podmínky založení cestovní kanceláře

Zakládáte-li cestovní kancelář, tedy společnost s ručením omezeným, jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. Cestovku mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením cestovní agentury nebo kanceláře se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba. 

Co vás během založení čeká?

Nejdříve byste si měli promyslet název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.)

Poté lze sepsat společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu a nechat ji ověřit notářem. Když máte smlouvu (listinu) sepsanou, můžete si založit bankovní účet, abyste na něj mohli složit základní jmění společnosti a banka musí potvrdit výši vašeho vkladu.

Následně byste měli ohlásit společnost na živnostenském a finančním úřadě a také do obchodního rejstříku. 

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat také u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. 

Co musíte konkrétně splnit abyste mohli podnikat jako:

1) cestovní kancelář?

K získání koncesované živnosti pro provoz cestovní kanceláře musí podnikatel kromě všeobecných podmínek splňovat i odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona

K žádosti o vydání koncese se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Touto odbornou způsobilostí se v tomto případě rozumí:

  1. vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání ve studijním programu nebo oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
  2. vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
  3. vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  4. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
  5. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 let praxe v oboru, nebo

  1. doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře a 2 roky praxe v oboru nebo
  2. doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona

Žadatel dále musí doložit:

 1. smlouvu s pojišťovnou o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
 2. podnikatelský záměr, včetně bližších údajů o své činnosti,
 3. prohlášení, zda v posledních 5 letech nedošlo ke zrušení živnostenského oprávnění k provozování cestovní kanceláře nebo cestovní agentury z důvodu porušení povinností uložených zákonem nebo z důvodu jejího úpadku
 4. prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti.

2) cestovní agentura?

Protože cestovní agentura spadá pod živnost volnou, tak musíte splňovat pouze všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem, není tedy potřeba mít odborné vzdělání. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Kromě živnostenského zákona je nutné znát zákon o cestovním ruchu. Podnikatel by měl také znát příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, o cenách a o DPH. Je dobré také znát předpisy, které se týkají prodeje dopravy.

Napsat komentář