Jednatel v s.r.o., jeho funkce, práva a povinnosti

Jednatel je statutárním orgánem a přísluší mu obchodní vedení společnosti s ručením omezeným. Jednatelem může být společník, ale i jakákoliv jiná fyzická osoba, kterou jmenovala jednatelem valná hromada. Jednatelé jsou tedy členy voleného orgánu společnosti s ručením omezeným, nejsou to zaměstnanci společnosti.

Mezi kompetence jednatele patří zastupování firmy ve všech případech obchodního styku, v obchodní dokumentaci a zastupování na úřadech. Jednatel se vždy a za každých okolností musí chovat jako řádný hospodář a řídit se Obchodním zákoníkem.

Společníci v s.r.o. mají na základě vlastnictví jednotlivých podílů majetkovou účast ve společnosti. Díky tomu mají právo na podíl ze zisku nebo právo účastnit se jednání valné hromady, která je nejvyšším orgánem společnosti. 

Povinnosti jednatele společnosti

Mezi základní povinnosti jednatele společnosti s ručením omezeným patří vykonávání jeho funkce s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jednatel jedná tedy s péčí řádného hospodáře. Měl by svoji funkci vykonávat a rozhodovat se na základě dostatečných informací, v dobré víře ve prospěch společnosti bez preferování vlastních soukromých zájmů. Měl by se opírat o racionální základy, vykonávat funkci odborně, po všech stránkách profesionálně a to v rozsahu celé své působnosti.

Informační povinnost

Jednatel má tuto povinnost vůči společníkům na zasedání valné hromady a vůči dozorčí radě (pokud je zřízena).

Povinnost jednatele podat na společnost insolvenční návrh

Pokud se společnost dostane do úpadku, jednatel má za povinnost podat bezodkladně insolvenční návrh a činit vše potřebné k odvrácení úpadku. Pokud jednatel tuto povinnost nesplní, sám může ručit za splnění dluhů společnosti svým osobním majetkem. 

Povinnost řádného vedení účetnictví a evidence

Jednatel musí zajistit povinnost řádného vedení účetnictví a evidence. Je třeba na správné vedení účetnictví dohlížet a kontrolovat jeho správnost. Ze zákona má jednatel i povinnost sestavovat účetní závěrky.

Povinnost svolat valnou hromadu

Jednatel každý rok svolává valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předešlého účetního období. Obvykle je svolávána do posledního června, jelikož do tohoto data má valná hromada projednat řádnou účetní závěrku společnosti. 

Vedení seznamu společníků

Seznam obsahuje minimální zákonem stanovené údaje a musí se bez průtahů aktualizovat. Je možné vedení seznamu zajistit, ale hlavně za něj odpovídat.

Zákaz nekalé soutěže a respektování zákazu konkurence

Zákaz konkurence má za cíl zamezit možnému konfliktu zájmů společnosti na straně jedné a zájmů osob, které mohou činit jménem společnosti právní úkony na straně druhé. Poruší-li jednatel společnosti zákaz konkurence, má od ní společnost právo požadovat, aby jí vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence nebo aby na společnost převedla tomu odpovídající práva. 

Pod zákaz nekalé soutěže patří podplácení nebo porušení obchodního tajemství. Patří sem tzv. odlákávání pracovníků apod. Společnost, jejíž práva byla nekalou soutěží porušena či ohrožena, se může proti jednateli – rušiteli domáhat, aby se daného jednání zdržel, odstranil závadný stav, poskytnul přiměřené zadostiučinění (toto může být poskytnuto i v penězích), nahradil vzniklou škodu a vydal bezdůvodné obohacení.

Jednatel má odpovědnost jak majetkovou tak i trestní. Jakékoliv škody a odpovědnosti dělí vždy mezi všechny jednatele společnosti. Jednatel si musí dát pozor především na škody způsobené vůči vlastní firmě. 

K dalším povinnostem jednatele patří: 

  • Uzavírání smluv jménem společnosti
  • Zakládání dokumentů do sbírky listin v obchodním rejstříku
  • Zpracování společenské smlouvy

Jednatel má tedy celou řadu povinností, povinnosti se v jednotlivých případech samozřejmě liší. Zákon stanoví obecné povinnosti, kterými se musí řídit všichni jednatelé bez ohledu na jednotlivá specifika výkonu jejich funkce. 

 

Zdroj obrázku: Freepik, cookie_studio

Napsat komentář