Personální agentura – jak si ji založit?

Personální agentura je fyzická nebo právnická osoba, zabývající se zprostředkováním zaměstnání. Podmínky pro založení personální agentury se liší od založení jiných živností či firem. Podmínky pro založení personální agentury stanovuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a také je nutné získat povolení udělené generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Některé agentury jsou zaměřeny jen na zprostředkování zaměstnání, ale mnoho z nich je zaměřeno i na agenturní zaměstnávání.

Jaké jsou konkrétní podmínky pro založení agentury práce?

Vzdělání

U fyzické osoby je nezbytná odborná způsobilost. Jedná se o ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno. Nebo je možné mít střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno.

Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je také dosažení věku 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a nově i to, zda fyzická osoba v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí povolení.

U právnické osoby je nutné si sjednat odpovědného zástupce, který má výše zmíněnou odbornou způsobilost. Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby.

Úřady

K založení personální agentury Je potřeba mít povolení od Úřadu práce ČR ke zprostředkování zaměstnání.

Zprostředkování zaměstnání mohou legálně vykonávat fyzické nebo právnické osoby pouze s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání. Toto povolení vydává Úřad práce České republiky, Generální ředitelství na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby, a to formou správního rozhodnutí po provedeném správním řízení.

Je nutno vyplnit žádost o založení personální agentury, za tuto žádost podnikatel zaplatí správní poplatek za její zpracování ve výši od 5.000 do 25.000 Kč odvíjející se od požadované formy zprostředkování.

Poté agentura musí získat souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra ČR vydané na základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce (do 15 dnů ode dne podání žádosti GŘÚP).

Finance

Pro založení a provozování personální agentury musí podnikatel složit kauci 500 000 Kč na účet Úřadu práce ČR. Kauce se poskytuje na výzvu Úřadu práce složením částky na jeho zvláštní účet, a to až po splnění všech podmínek stanovených pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

Také si agentura musí sjednat pojištění proti úpadku neboli pojištění záruky pro případ úpadku.

Výsledky

Agentura práce je podle zákona o zaměstnanosti povinna do 31. ledna běžného roku sdělovat písemně generálnímu ředitelství Úřadu práce České republiky údaje za předchozí kalendářní rok jako je počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání, počet agenturou umístěných fyzických osob nebo počet zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele dle zákona o zaměstnanosti, přičemž se uvede zvlášť počet občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, počet občanů ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a počet ostatních cizinců podle státní příslušnosti.

 

Zdroj obrázku: Unsplash.com, Austin Distel

Napsat komentář