Co je valná hromada?

Valná hromada je významným institutem firemní správy v České republice. Tato forma schůze akcionářů nebo společníků je klíčovým prvkem veřejných i soukromých společností, umožňuje akcionářům nebo společníkům vyjadřovat svůj hlas a rozhodovat o důležitých otázkách týkajících se dané firmy. Valná hromada představuje základní kámen demokratického fungování firem, kde jsou rozhodnutí přijímána kolektivně, s ohledem na zájmy všech zúčastněných stran.

Co je valná hromada?

Valná hromada je formální shromáždění akcionářů nebo společníků dané společnosti, které se koná v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Jedná se o nejvyšší orgán rozhodování, který má pravomoc schvalovat klíčová rozhodnutí, jako jsou změny ve společnosti, schvalování výročních zpráv, volba členů do správních a dozorčích orgánů či schvalování dividend a dalších finančních opatření. Na valné hromadě mají akcionáři nebo společníci právo vyjádřit svůj názor a hlasovat o navržených usneseních.

Typy valných hromad

Valná hromada akciové společnosti (a.s.): Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií. Akcionáři se na valné hromadě scházejí za účelem rozhodování o klíčových záležitostech týkajících se společnosti. Při  valné hromadě se shromáždí všichni  akcionáři, akcionáři mají počet hlasů dle počtu vlastněných akcií. Valná hromada dále volí dva orgány  a to představenstvo a dozorčí radu. Představenstvo je statutární orgán, který dále operativní rozhodnutí a vede účetnictví. Dozorčí rada je orgán, který dohlíží na představenstvo a má povoleno kontrolovat účetnictví. 

Valná hromada společnosti s ručením omezeným (s.r.o.): Společnost s ručením omezeným je formou obchodní společnosti, kde mají společníci určité podíly na zisku a majetku společnosti. Valná hromada s.r.o. rozhoduje o věcech uvedených ve stanovách a klíčových záležitostech společnosti. Jednání valné hromady je zahájeno podpisem prezenční listiny  všemi účastníky. Následuje volba předsedy, kterým je obvykle jednatel společnosti, a volba zapisovatele, tím je některý z účastníků. Poté přichází na řadu samotný program.

Průběh valné hromady

Valná hromada se řídí právními předpisy a stanovami společnosti. Zpravidla je svolávána správním orgánem společnosti, a to nejméně jednou ročně na tzv. výroční valné hromadě. Mimo výroční valné hromady mohou být svolány i mimořádné valné hromady, které řeší aktuální a neodkladné záležitosti. Valná hromada může rozhodovat o  záležitostech společnosti jako je obsah a změna stanov společnosti, schválení účetní závěrky, rozdělení zisku, zrušení společnosti nebo o vnitřní firemní organizaci.

Hlasování a usnesení

Na valné hromadě mají akcionáři nebo společníci právo hlasovat podle počtu akcií nebo podílů, které vlastní. Obvykle se rozhodnutí přijímají nadpoloviční většinou hlasů, ale některá klíčová rozhodnutí mohou vyžadovat kvalifikovanou většinu.

Transparentnost a odpovědnost

Valná hromada představuje příležitost, jak vyjádřit zájmy akcionářů nebo společníků a dozorovat správu společnosti. Transparentnost a odpovědnost jsou základními hodnotami, které mají zajistit, že rozhodnutí přijatá na valné hromadě jsou ve prospěch společnosti a všech jejích zúčastněných stran.

 

Napsat komentář