Jak podnikat v oboru elektro?

Rádi spravujete pračky a nebo opravujete mobily? Nebo byste chtěli třeba instalovat protipožární nebo kamerové systémy? V tomto článku si ukážeme, co je potřeba k rozjezdu podnikání a založení s.r.o. pro činnosti v oboru elektro. 

Jaké živnosti zahrnuje obor Elektro?

Obor elektro zahrnuje celou škálu činností, které živnostenský zákon rozděluje podle náročnosti a stanoví různé podmínky pro jejich provozování.

Mezi nejžádanější činnosti (a tedy i živnosti nově zakládaného s.r.o.) patří:

  • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení – živnost řemeslná

Tato kategorie zahrnuje montáž, opravy, zkoušky a veškeré revize elektrických zařízení občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, elektráren, transformačních stanic 

a rozvoden. Patří sem například i správa trakčního vedení, rozvodů elektrické energie nebo údržba veřejného osvětlení.

  • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob – zabezpečovací zařízení – živnost koncesovaná

Obsahuje projektování, montáž, kontrolu, údržbu a opravy elektronických poplachových systémů (např. protipožárních nebo kamerových systémů) a mechanických zábranných systémů (např. plotů, mříží nebo uzamykacích systémů).

  • Projektování elektrických zařízení – živnost volná

Jedná se o projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací. Patří sem i koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení zařízení a také rozpočty k jejich realizaci. 

  • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení – živnost řemeslná

Do této kategorie patří výroba a opravy elektrických spotřebičů pro domácnost. Zahrnuje i provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů. Je zde i výroba elektronických výrobků a zařízení spotřební, průmyslové, lékařské a investiční elektroniky, kancelářských strojů a počítačů, připojovaných do sítě nízkého napětí, jejich instalace, opravy, údržba, demontáž a montáž. Spadá sem i montáž, údržba a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými nebo jinými prostředky.

  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení nízkého napětí a jejich opravy 
  • živnost volná

Součástky a zařízení, které se vyrábějí v rámci této kategorie jsou například televizní obrazovky, tranzistory, různé druhy elektronek, vodičů, kabelů a lamel. Patří sem i výroba reostatů a rozvaděčů nízkého a vysokého napětí nebo výroba galvanických článků, baterií a výroba antén.

Co je potřeba k založení elektro s.r.o.?

Pokud zakládáte společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny, pokud máte více společníků je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se s.r.o. zakládá výhradně u notáře, protože obě tyto listiny musí být veřejné. Nemusíte však cestovat do centra a čekat ve frontě –  my vám vše zařídíme korespondenčně – na klíč. 

Každopádně bude potřeba promyslet název společnosti, který se dostatečně liší od existujících firem. Dále jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Měli byste mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.) nebo si objednat virtuální kancelář.

Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby – zakladatele v podstatě stává nová “právnická” osoba. 

Co musíte splnit k podnikání v oboru elektro?

Pokud jste si vybrali živnost

  1. A) volnou

U volné živnosti není třeba nic dokládat, pouze se o ní požádá a živnostenský úřad ji aktivuje.

  1. B) řemeslnou

U řemeslné živnosti je třeba jmenovat odpovědného zástupce, který má zkušenosti ve vámi vybrané činnosti. Tímto zástupcem může být podnikatel sám (společník nebo jednatel založené firmy s.r.o.), nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost, tedy buď má vzdělání přímo v oboru, nebo v příbuzném oboru a praxi 1 rok nebo vzdělání v oboru nemá a disponuje praxí 6 let.

  1. C) koncesovanou

U této živnosti chce mít stát kontrolu nad jejím vykonáváním, a proto koncesovaná živnost podléhá vydání státního povolení s jejím provozováním, které osvědčuje výpis (koncese). Výpis se vydává na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápisu do živnostenského rejstříku. Pro získání koncese je nutné prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit případné další podmínky.

Jak je vidět obor elektro obsahuje mnoho činností, které jsou vzájemně propojeny. Doporučujeme tedy věnovat individuální pozornost vámi vybrané činnosti a podmínkám pro její provozování. Někdy se činnost prolíná i do oblasti stavebních prací – v tom případě se podívejte na článek https://zalozeni-sro.biz/zalozeni-stavebni-firmy-s-r-o/.

Pokud budete mít ve společnosti vlastní zaměstnance, měli byste se hned po založení s.r.o. registrovat jako zaměstnavatel u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. Nezapomeňte ani na pracovní předpisy, bezpečnost práce a pojištění škod.

Napsat komentář