Společník v s.r.o., jeho funkce, práva a povinnosti

 

Společníci společnosti s ručením omezeným jsou její zakladatelé nebo osoby, které v ní získali obchodní podíl. Do společnosti vložili své prostředky ve formě základního kapitálu a jsou tedy jejími majiteli. Do řízení mohou zasahovat prostřednictvím valné hromady, na které se přijímají zásadní rozhodnutí týkající se směru podnikání společnosti. Práva a povinnosti společníků ve vztahu ke společnosti jsou ošetřena zákonem o obchodních korporacích, částečně občanským zákoníkem a společenskou smlouvou, tedy zakladatelským dokumentem sepsaným u notáře (v případě jediného společníka se tento dokument nazývá zakladatelská listina). Za to, že podstoupili podnikatelské riziko a do společnosti investovali své prostředky, mají nárok na podíl na zisku.
Samotné každodenní řízení firmy však náleží do odpovědnosti jednatele. Zejména u menších s.r.o. bývají společníci zároveň jednateli, větší společnosti jmenují na pozice jednatelů spíše  profesionály. Zákon neklade na osobu společníka na rozdíl od jednatele žádné zvláštní nároky, může jím být kdokoli, kdo je svéprávný. Pouze je třeba dát pozor na situaci, kdy je potenciální společník v insolvenci. V tom případě nemůže volně nakládat se svým majetkem, případné investování financí do základního kapitálu tedy musí být schváleno insolvenčním správcem!

Povinnost splatit svůj vklad
Každý společník musí do vznikající společnosti vložit alespoň minimální vklad ve výši 1,- Kč (doporučujeme však částku vyšší a určitě dělitelnou číslem 100 pro případné rozdělení a převody části podílu). Vklad lze splatit buď celý před založením firmy nebo splatit méně a zbylou část doplatit nejdéle do pěti let od vzniku společnosti. Každopádně nejméně je možno před vznikem s.r.o. splatit 30% vkladu. Doplatek vkladu do jeho upsané výše se realizuje převodem částky z osobního účtu společníka na firemní účet, prohlášením správce vkladu o přijetí doplatku a následným zápisem skutečnosti o doplacení celého základního kapitálu doobchodního rejstříku. Splacením veškerých vkladů společníků končí funkce správce vkladu. Společník, který by byl v prodlení se splacením, může být rozhodnutím valné hromady vyloučen ze společnosti.

Povinnost odevzdat kmenový list
U společností, ve kterých jsou vklady společníků reprezentovány kmenovými listy, může společníkům vzniknout povinnost kmenový list odevzdat. K odevzdání kmenového listu dochází:
– při odchodu společníka ze společnosti,
– při stahování kmenových listů z důvodu změn ve výši podílů,
– při zániku společnosti.

Společníci, kteří kmenové listy neodevzdají ve stanovené lhůtě, jsou jednatelem vyzváni k jejich vrácení. Výzva k vrácení kmenových listů se zasílá poštou na adresy uvedené v seznamu společníků.

Právo na informace
Každý společník obchodní společnosti má právo na informace o jejím hospodaření. Nemusí se jednat pouze o informace projednávané na valných hromadách. Společníci do společnosti vložili své prostředky, mají tak právo vědět, jak je o jejich majetek postaráno. K tomu se váže povinnost jednatelů požadované informace poskytnout. Společnost může přijmout stanovy, které popisují způsob předávání informací o jejím hospodaření, ovšem v praxi je velmi důležité, aby mezi společníky a jednateli panovala důvěra a kvalitní komunikace a nebylo nutné se na odkazovat na přijaté stanovy. Jakékoli nedůvěra se snadno promítne do samotného podnikání a může narušit jinak dobře rozběhnutý business.

Právo na podíl na zisku
Uplatnění práva na podíl na zisku je podmíněno dosažením zisku a schválením jeho rozdělení společníkům. O rozdělení zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti tedy valná hromada. V případě jednočlenných společností je svolání valné hromady jednodušší – je nahrazeno tzv. rozhodnutím jediného společníka. Výplata podílu na zisku podléhá zdanění zvláštní sazbou daně a následně se započítává do základu daně z příjmu společníka.

Společník a jeho práce pro společnost
Společník může pro svou společnost vykonávat v podstatě jakoukoliv činnost, od dělnické profese po manažerskou funkci. Fakt, že je někdo společníkem, nemá žádný vliv na možnost být ve vlastní společnosti navíc zaměstnán. Může mít klasickou pracovní smlouvu a pobírat mzdu ze závislé činnosti. Společnost, která má zaměstnance, pak musí být registrována jako zaměstnavatel u místně příslušné správy sociálního zabezpečení, místně příslušného finančního úřadu a u zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn. Více k povinnostem společníka s.r.o.

Napsat komentář