Co znamená pojem obchodní firma?

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Protože se všechny obchodní společnosti zapisují do obchodního rejstříku, musí mít obchodní firmu. 

Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji použil poprvé. Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě. Obchodní firma musí být vyjádřena srozumitelně. Povinnou součástí obchodní firmy každé obchodní společnosti je zákonem stanovený dodatek označující její právní formu jako je třeba s.r.o. nebo a.s..

Ke zvýšení pravděpodobnosti, že příslušný obchodní rejstřík nezamítne navrhovanou obchodní firmu, by si měl podnikatel vyhledat zda navržené jméno obchodní firmy již v obchodním rejstříku neexistuje.

Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení, musí být použito celé jméno a příjmení. Podnikatel může mít pouze jednu obchodní firmu. Veškeré své podnikatelské aktivity je povinen vyvíjet pod jednou obchodní firmou, i přestože provozuje činnost v několika obchodních závodech, odštěpných závodech nebo v několika provozovnách.

Pokud někdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat, pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce, vyžaduje se však, aby k obchodní firmě podnikatel připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví.

Při přeměně právnické osoby přejde obchodní firma na právního nástupce, pokud s tím souhlasí, souhlas jiné osoby se nevyžaduje. Má-li právnická osoba více právních nástupců a neurčí-li se, na kterého z nich obchodní firma přechází, nepřejde obchodní firma na žádného z nich.

Odvolat souhlas s užitím svého jména v obchodní firmě právnické osoby má právo ten, kdo k tomu má tak závažný důvod. Takovým důvodem může být zejména změna převažující povahy podnikání právnické osoby nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace. Za těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní nástupce osoby, která souhlas udělila.

Svěřte se do rukou profesionálů z Profi-kanceláře, která zajišťuje založení s.r.o. na klíč. Profi-kancelář vám zajistí společenskou smlouvu, návštěvu u notáře a veškerý potřebný servis k rozjezdu vašeho podnikání.

Napsat komentář