Založení s.r.o. pro ostrahu majetku a osob

Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, která vzniká podpisem zakladatelského dokumentu u notáře a jež má zákonem danou strukturu.

Jak založit s.r.o. pro ostrahu majetku a osob?

  1. Sepsání společenské smlouvy u notáře

Prvním krokem je uzavření společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného společníka). Společenská smlouva jako veřejná listina musí být sepsána formou notářského zápisu.

  1. Získání živnostenského listu pro ostrahu majetku a osob

Založení s.r.o. pro ostrahu majetku a osob se řídí živnostenským zákonem, dle kterého se jedná o živnost koncesovanou. Zájemce o provozování koncese musí získat rozhodnutí o udělení koncese od živnostenského úřadu. Koncese se uděluje na základě písemné žádosti.

Způsobilost lze doložit:

Doklad o vzdělání v oboru

  1. vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření
  2. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe
  3. střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydané s platností na 5 let zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a 3 roky praxe

Spolehlivost

Spolehlivost se prokazuje lustračním osvědčením podle zákona 451/1991 Sb. Toto osvědčení na žádost vydává ministerstvo vnitra České republiky. Lustrační osvědčení osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti nebo evidována v materiálech StB jako spolupracovník.

Tato povinnost se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů není vyžadováno předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.

  1. Složení základního kapitálu zakládané s.r.o.

Způsob splacení vkladů stanovuje společenská smlouva, ale mezi nejběžnější způsoby patří složení vkladů na bankovní účet při založení s.r.o. Tento úkon je svěřen do rukou tzv. správce vkladu, který je jmenovitě uveden v zakladatelském dokumentu firmy. Splacením vkladu a vyhotovením úředního potvrzení jeho funkce zaniká.

  1. Podání návrhu na zápis s.r.o. do rejstříku

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se podává přímo na rejstříkovém soudu nebo u notáře. Pokud jsou shromážděny všechny nezbytné dokumenty, sepíše se tzv. osvědčující dokument o doložení listin nezbytných pro zápis nové s.r.o. a žádost o přímý zápis notářem. Následně notář obvykle během několika dnů zajistí zápis založené s.r.o. do veřejného rejstříku. V této chvíli získává nově založené firma vlastní IČ.

  1. Registrace společnosti u finančního úřadu

První povinností po založení firmy (s.r.o.) je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 15 dnů od zápisu v obchodním rejstříku. Současně lze společnost registrovat i k dalším ohlašovacím daním (silniční, ze závislé činnosti atd.), případně k dani z přidané hodnoty (DPH).

Založení s.r.o tedy není úplně jednoduchý proces. Je nutné po sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy navštívit živnostenský úřad, banku, opět notáře a nakonec finanční úřad.

Pokud se vám samotným tento proces nechce absolvovat, svěřte se do rukou profesionálů. Doporučujeme založení s.r.o. na klíč od Profi-kanceláře s.r.o., která vám zajistí společenskou smlouvu, návštěvu u notáře a veškerý potřebný servis k rozjezdu vašeho podnikání.

Napsat komentář