Založení s.r.o. pro autodopravu

Autodoprava, nebo-li silniční motorová doprava, je koncesovaná živnost, která má podmínky k provozování upraveny zvláštními právními předpisy. Založení s.r.o. pro autodopravu tedy zprostředkovává jak živnostenský úřad, tak také odbor dopravy krajského úřadu dle sídla podnikatele.

Silniční motorová doprava – co zahrnuje?

Díky silniční motorové dopravě se uskutečňuje přeprava osob nebo nákladů. Silniční motorová doprava může být provozována jako osobní doprava nebo nákladní doprava.

Živnostenský zákon rozděluje silniční motorovou dopravu na 4 kategorie:

  1. Nákladní autodoprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – tzv. malá nákladní doprava. 
  2. Nákladní autodoprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – tzv. velká nákladní doprava.
  3. Osobní autodoprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče – tzv. malá osobní doprava. 
  4. Osobní autodoprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče – tzv. velká osobní doprava.

Do dopravní firmy, pod silniční motorovou dopravu osobní také spadá taxislužba, silniční motorová doprava vnitrostátní, která může být provozována jako příležitostná, veřejná linková a zvláštní linková, nebo silniční motorová doprava mezinárodní, která může být provozována jako příležitostná, linková, či kyvadlová.

Co je potřeba k založení s.r.o. pro dopravu?

Pokud podnikatel zakládá společnost s ručením omezeným jako jednotlivec, je ustavujícím momentem s.r.o. sepsání zakladatelské listiny. Pokud společnost zakládá více společníků, stává se ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant se s.r.o. na autodopravu zakládá výhradně notářským zápisem, obě tyto listiny musí být veřejné (to znamená zveřejněné v obchodním rejstříku a originály uložené v notářské kanceláři). Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka stává právnická osoba. 

Co podnikatele čeká při založení dopravní firmy?

Podnikatel by si měl nejprve promyslet název společnosti. Jednatel společnosti musí doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Je nutné mít také připravený doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.).

Poté lze sepsat základní body společenské smlouvy či zakladatelské listiny dopravní firmy nebo si objednat službu založení s.r.o. na klíč s právní konzultací. Je také potřeba založit si bankovní účet a složit na něj základní jmění společnosti, banka musí potvrdit výši podnikatelova vkladu.

Pokud podnikatel nedostane živnost na klíč v rámci založení s.r.o., měl by ohlásit novou dopravní společnost na živnostenském a finančním úřadě. Pokud bude mít ve společnosti vlastní zaměstnance, musí se jako zaměstnavatel registrovat u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. 

Co konkrétně musí dopravní firmy splnit, aby mohly začít podnikat?

  1. Malá autodoprava

Malá nákladní doprava

Jedná se v podstatě o dopravu nákladu v osobním automobilu, pick-upu, malém nákladním automobilu či v dodávce do 3,5 t. Získání koncese není složité, je přidělována v podstatě automaticky. Není třeba nic dokládat, pouze se na živnostenském úřadu podá žádost, úřad jí postoupí odboru dopravy a pokud žadatel nemá záznam v rejstříku trestů související s tímto podnikáním, úřad do 30 dnů vydá koncesi.

Malá osobní doprava

Osobní doprava provozovaná vozidly je určená pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Zde se jedná typicky např. o provozování taxislužby (která však vyžaduje kromě koncese i další povolení obcemi, ve kterých je provozována). Jinak je proces totožný jako u výše uvedené malé nákladní dopravy.

  1. Velká autodoprava 

Pro provozování velké autodopravy jsou stanoveny speciální 4 podmínky podle § 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě:

  • Dobrá pověst

Dobrou pověst má osoba, která je bezúhonná podle živnostenského zákona, pokud dobrou pověst neztratila rozhodnutím podle zákona o silniční dopravě. Dobrou pověst musí prokázat jak samotný podnikatel tak i odpovědný zástupce. 

  • Finanční způsobilost

Podnikatel musí pravidelně každý rok prokázat, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, pokud je používáno jedno vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

Doložit to lze nejčastěji bankovní zárukou nebo pojištěním, v případě právnické osoby, která se teprve zakládá, lze finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou.

  • Odborná způsobilost

Velkou nákladní dopravu musíte provozovat prostřednictvím odborně způsobilého odpovědného zástupce v silniční dopravě. Může to být jak podnikatel sám, tak jiná osoba.

Odpovědný zástupce se prokazuje osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá dopravní úřad na základě úspěšného složení písemné zkoušky, která se skládá z písemného testu a případové studie.

  • Usazení 

Zákonem je určeno, že podnikatel musí mít sídlo s prostorem, v němž bude uchovávat svou klíčovou podnikovou dokumentaci (např. účetní doklady, doklady o vedení zaměstnanců, doklady obsahující údaje týkající se doby řízení a doby odpočinku apod.) Na živnostenském úřadu je třeba předložit dokument opravňující k užívání sídla. Dále musí mít podnikatel k dispozici jedno nebo více nákladních vozidel. Mohou být vlastněné podnikatelem nebo pronajaté či provozované dle leasingové smlouvy. Na živnostenském úřadu se předkládají doklady umožňující užívání vozidel a technické průkazy.

Velká nákladní doprava

Nákladní autodoprava provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. Sem patří kamionová doprava a k získání koncese je třeba splnit zvláštní podmínky podle § 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě, které jsou uvedeny výše.

Velká osobní doprava

Velká osobní doprava je nejčastěji provozována autobusy s kapacitou 9 a více pasažérů. Podmínky živnosti jsou totožné jako u velké nákladní dopravy, liší se pouze druhem zkoušek, které absolvuje odpovědný zástupce.

Co do autodopravy nepatří, ale je dobré znát?

Do autodopravy nespadá Oprava silničních vozidel. Jedná se o živnost řemeslnou, u které je třeba jmenovat odpovědného zástupce. Tím může být podnikatel sám, nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost. 

Stejně tak Klempířství a oprava karoserií také nespadá do autodopravy. Opět se jedná o živnost řemeslnou, u které je třeba jmenovat odpovědného zástupce se vzděláním v této oblasti. Tím může být podnikatel sám, nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost.

 

 

Zdroj obrázku: unsplash.com

Napsat komentář