Založení projekční kanceláře

Stavební projekty byly, jsou a budou – krize nekrize. Ke každému projektu je potřeba projektová dokumentace, která vzniká činností architekta, projektanta a specializované projekční kanceláře. Co vše živnostenský zákon rozumí pojmem projektová činnost ve výstavbě? Jak se liší od činnosti architekta? A jak probíhá založení projekční kanceláře?

Co zahrnuje projektová činnost ve výstavbě?

Jedná se o činnost, při které můžete připravovat územně plánovací dokumentaci (což je soubor informací, který řeší funkční využití území), dále sem spadá zpracování územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (například pro umístění stavby, využití území, chráněného území nebo ochranného pásma, příp. rozhodnutí o stavební uzávěře) nebo tvoříte dokumentaci pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí. 

Součástí projektové činnosti je i vytváření projektové dokumentace podle stavebního zákona například pro popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces, pro realizaci záměru výstavby či výroby.

Co je potřeba k založení projekční firmy s.r.o.?

Založení projekční kanceláře ve formě společnosti s ručením omezeným se děje sepsáním zakladatelské listiny a pokud má zakládané s.r.o. více společníků, je ustavujícím momentem sepsání společenské smlouvy. U obou variant založení projekční firmy lze objednat založení s.r.o. na klíč nebo v této věci kontaktovat notáře a další zúčastněné úřady. Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby, české i zahraniční. Založením společnosti s ručením omezeným se z živnostníka či fyzické osoby stává právnická osoba.

Založení na klíč nebo osobní?

Pokud si u nás objednáte založení projekční kanceláře na klíč, stačí jedna schůzka či ověření podpisů na plné moci a cca za týden máte novou společnost funkční. Stačí promyslet název společnosti a založit bankovní účet. 

Pokud budete zakládat s.r.o. sami, je kromě výše uvedeného potřeba doložit u jednatele bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů a připravit si doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno sídlo nově vzniklé společnosti (např. nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti apod.). Společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu je potřeba sepsat s právníkem a nechat ji zaregistrovat notářem. Když máte listinu o založení společnosti hotovou, můžete založit bankovní účet, abyste na něj složili základní jmění společnosti a banka musí potvrdit výši vašeho vkladu. Po zápisu nové společnosti do veřejného rejstříku byste měli přihlásit společnost na živnostenském a finančním úřadě. Pokud budete mít ve společnosti  vlastní zaměstnance, měli byste se jako zaměstnavatel registrovat také u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a u jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců. 

Jelikož je projektová činnost ve výstavbě živnost vázaná, je nutné během založení s.r.o. doložit odbornou způsobilost definovanou zvláštními právními předpisy (uvedenými v příloze č.2 živnostenského zákona) – viz dále.

Jakou odbornost vyžaduje projektová činnost?

Doložit způsobilost odpovědného zástupce nově zakládané projekční kanceláře lze pěti způsoby:

A) autorizací nebo zápisem do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

B) vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu nebo studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb

C) vysokoškolským vzděláním v bakalářském studijním programu nebo studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb

D) vyšším odborným vzděláním v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb

E) středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb

Co do projektové činnosti ve výstavbě nespadá, ale je dobré znát? Samotné povolání svobodného autorizovaného architekta, o kterém se hovoří v bodě A), není živností. Pokud by ale chtěl architekt kromě projektování dělat ještě další činnosti, jako je dodávání staveb či řízení výstavby, pak si musí živnostenské oprávnění zřídit. 

Přejeme mnoho zdaru v podnikání a hodně krásných projektů!

Napsat komentář